Tăng Comment Facebook

Tổng Comment = Tổng số dòng, Hệ thống tự động Tính 1 dòng sẽ là 1 Comment.
( Tương Tác x )
Lưu ý

- Comment chửi tục,  vi phạm pháp luật, quấy rối, lừa đảo, bài bạc, sổ xố... sẽ không Chạy

- Kiểm tra đúng Link bài chính xác + công khai trước khi Order

- Vi phạm Order Không chạy sẽ không hỗ trợ!