Gói Comment Xịn Ngày & Tháng Facebook

Tổng Comment = Tổng số dòng, Hệ thống tự động Tính 1 dòng sẽ là 1 Comment.
Nếu muốn Bình luận tất cả các bài viết. Vui lòng bỏ qua từ khóa.
0 (1 Comment x 7 x 7 ngày)